Terzili

0
1119

Terzili Mahallesi, doğusu Koçcuğaz Mahallesi ve Aybastı ilçesi, batı ve güneyi Beypınan, kuzeyi ise Tepealan Mahallesi’nin Güllü, Orta ve Kırıkbozu Mevkilerii ile çevrili­dir. İlçe merkezine uzaklığı 20-23 km arasında değişmektedir.

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Terzili Mahallesi tarihi, Beypınarı Mahalles ile iç içe olup, Khalpler, (Kalipler, Halipler) ve Tibarenler’e kadar uzanmaktadır. Khalpler, (Kalipler, Halipler), demi r madenlerini işletmeleri ile şöhret bulmuş Turanî Irk’a mensup bir kavimdir. M.Ö. IV. yüzyılda Terzili ve Beypınarı Köyleri’nde yaşadıkları sanılmaktadır.152 Herodotos’ta anılan bir hal k olup demir işçiliğindeki ustalıkları ile ünlüdürler. Khalyb sözcüğü de bunların gerçek adı değildi. Khalyb eski Helen dil inde “demir” demektir.153 Sahil bölgesinde yaşayan Mossonoiklerin uyruğu olan Khalyb’ler, Gümüşhane Yöresi’nden (M.Ö. VII. yüzyılda) Karadeniz kıyılarına gelip bu bölge­yi işgal ederek yerleşirler.

terzili

Terzili Mahalles’nde yaşayan Kalipler, Tatarcık Mahalles’ndeki Kaliplerle aynı topluluktandır. Kaliplerin, madencilikte özellikle demir ve demircilik sanatında çok ileri bir durumda oldukları,154 Yunanlılara çelik yapımını öğrettikleri ve Saka (İskit)’ların bir kolu ol­dukları artık bilinmektedir.155 Günümüzde Beypınarı Mahalles sınırları içerisinde olan Yal­man Ormanı Mnfikası’ndakl maden fataklarını İşletmişler156 -ve geçimierini bu yoiia sağle- mışlardır.157 Terzili ve Beypınarı Mahalleleri’nde Kalipler ile birlikte yaşayan Tibarenler, hayvan yetiştiriciliği konusunda hünerliydiler.158

Terzili Mahalles ilk kez, 1455 tarihli Tahrir Defteri’nde Findekse Köyü’ne ait Yü- reğir (Üreğir) Mezrası olarak geçmektedir.159 Yüreğir (Üreğir), Oğuzların Üç Ok kolunun Dağ Han oğullarındandır. Üç-Okların hâkim boyudur.160 Fakat Terzili Mahalles’ne Yüreğir adının verilmesi Çepnilerde ünlü bir komutan olan Yüreğir161 ile ilgisi olmalıdır. Muhtemelen Hacı Emiroğulları zamanında yöre fethedilirken bir Çepni Beyinin şimdiki Beypınarı merkezindeki pınardan su içmesi nedeniyle bu mevkiye Beyin Pınarı adı verilir. Buradaki pınardan suyu içen bey ise Çepnilerin ünlü Yüreğir adlı komutan olmalıdır. Daha sonra bu Beyin Pınarı Beypına-rı‘na dönüşmüştür.162 Kayıtlarda Yüreğir geçse de halk arasında burası, asırlarca Beypınarı adıyla anılmıştır.

1455 tarihli Tahrir Defteri’nde Terzili ve Beypınarı Mahalles ile Armutalan ve Turnalık Yaylası sakinleri Yüreğir (Üreğir) Mezrası sınırları içerisinde yer almaktadır. Terzili Mahallesi, tam beş asır Findekse Köyü’nün (şimdi Yenipınar Mahallesi) bir güzlesi/mezrası olarak yerini almıştır. Yüreğir Mezrasının 1642 yılında ortadan kalktığı, Beypınarı ve Terzili Mahalleleri ‘nin yine Findekse tarafından değerlendirildiği bilinmektedir. Bugünkü sakinlerinin Findekse sakinleri ile akrabalıkları bunu kanıtlar niteliktedir.

XIX. asrın ikinci çeyreğinde hızlı nüfus artışına sahne olan Yüreğir Mezrası ‘na Yö- rükan Taifesi ‘nden Terzili (Terzilü, Terziler’de denir) cemaatine mensup bazı hanelerin yer­leşmesi nedeniyle köy Terzili adını almıştır.163 Hatta bu cemaatten bir hane sahibinin adının da Terzi olduğu sözlü kültürden gelen bilgiler arasındadır.164

1837 yılında Tepealan, Kozpınar ve Durali Köyleri ile birleştirildiği ve Durali Kö­yü sınırları içinde olduğu görülür. Cumhuriyetin ilanı ile bu üç köy birbirinden ayrılarak müs­takil köy olur. 1925 Terzili Köyü, Koccuğaz Köyü’nün sınırları içersinde yer alır. Şimdiki Terzili ve Beypınarı Mahalleleri her ne kadar Koccuğaz Mahallesi sınırları içerisinde olmasına rağmen buralar Findekse Mahallesi sakinleri tarafından güzle ve yayla olarak değerlendirilmek­tedir. Zamanla daimi yerleşme yeri olan Terzili, tüm resmi iş ve işlemlerini Findekse Köyü muhtarı aracılığı ile yapmaktadırlar.

Terzili Mahallesi, Cumhuriyetin ilanı ve genel asayişin sağlanması sonucu 1940 yı­lına kadar sürekli nüfus artısına sahne olur. 1940-1945 yılları arasında nüfus miktarında bir

düşüşün yaşandığı bunun temelinde İkinci Dünya Savaşı’nda seferi birlik ilanı ile genç erkek nüfusun askere alınması ve evliliklerin az olması yatmaktadır. 1945-1950 yılları arasında nüfu­sun tekrar azalmaya başladığı görülür. 1950 yılından sonra sürekli nüfusu artan Terzili Mezrası, 1956 yılında Koçcuğaz ve Findekse ikilemini ortadan kaldırmak için köyün ileri gelenlerinin girişimleri Terzili adıyla köy olarak teşkilatlanır.

Terzili köyünde, 1955-1970 yılları arasında nüfusun tekrar artmas ına karşılık, 1975-1980 yılları arasında azalmaya başladığı görülür. Bu dönemde nüfusun düşüş nedenleri arasında ülkemizi boydan boya tehdit eden anarşi ve terör olayları ile başka yerl ere özellikle yurtdışına yapılan göçlerin rolü büyüktür. 1980-1990 yılları arasında nüfusun toparlanmaya başlamasına karşılık, 1990 yılından itibaren nüfusun sürekli düşmeye başladığı ve 2012 yılında 542’ye kadar düştüğü görülmektedir. Bunun temel nedeni Beypınarı Güzlesi 14.04.1995 tari­hinde Terzili Köyü’nden ayrılmıştır.165 Buna ilave olarak Terzili halkı, geçimleri ni daha fazla gelir getiren sektörlerden sağlamak ve çocuklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla başka şe­hirlere göç etmiştir. Bu dönemdeki göçün önceki üönemlerden fürkı, aile tüm fertleri ile yapıl­masıdır.

Terzili Mahallesi, kurulduğu 1956 yılına kadar Koçcuğaz ve Findekse köyü arasın­da sıkışmışken 1956 tarihinde köy tüzel kişiliğine kavuşur. Köy tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihi­ne kadar devam eder. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tari­hinde kaldırılmış Terzili Mahallesi adıyla Korgan ilçesine bağlanır. Terzili Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaylalar kuşağında Kabaduzla Yaylası, Geci Obası, Karaovacık Yaylası, Killik Yaylası, Sıvazlu Yaylası ve Adatepe Yaylası bulunmaktadır. Çorakyanı, Terzili, Dere- köy, Kızılot, Kırazlıgüney, Kocalaryokuşu Mevkilerinden oluşur.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz