TEPE MAHALLEDEKİ SÜLALELER VE SOYADLARI

0
4250

Abaz Mıntıkasında Bulunan Sülaleler ve Soyadları

Efendioğulları: Tokat Niksar’dan gelmedir. Beldağlı, Beldağ, Akdere ve Yakdemir soyadını taşırlar. Beldağlı soyadını taşıyanlar Molla Salihgiller lakabıyla da anılmaktadır.

Gıdıkçıoğulları: Aile büyüklerinden birinin sepet ve gıdık yapması ne­deniyle bu lakapla tanınırlar. Biçim soyadını taşırlar.

Caferoğulları: Korgan Köyü’nün yerli ailesindendir. Caferler olarak da bilinir. Ersoy soyadını taşırlar.

Yağuzoğulları: Yağızoğull arı olarak da bilinir. Mıstıkgillerle akrabadır. Ulus soyadını taşırlar.

Haliloğulları: Çöpüroğulları olarak da bilinir. Tepe Mahalle Odaya- nı’ndan gelmişlerdir. İrek soyadını taşırlar.

Korganoğullar: Hökeloğulları olarak da bilinir. Abaz Mıntıkasına Korgan Köyü’nden göç etmişledir. Korgan Köyü’nün en eski sakinlerindendir. Uçarmak ve Tanatmış soyadını taşırlar.91

Boduroğulları: Tüzücü ve Tağay soyadını taşırlar. Ailenin bir kısmı Aybastı’ya yerleşmiştir. Çiftlik Beldesi, Abazdağı (Esentepe) Mahallesi’nde akrabaları vardır.

Delekler: Vergili soyadını taşırlar.

Kuruoğulları: Yalpı soyadını taşırlar.

Takıroğulları: Benguşat soyadını taşırlar.

Mıstıkgiller: Kökten Efendioğulları ve Yağızoğullan ile akrabadırlar. Yıldırım soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Boğukdere Mıntıkası’nda Bulunan Sülaleler ve Soyadları

Çırakçıoğulları: Korgan Köyü’nün yerli ailesidir. Aile büyüklerinden birinin bir ustanın yanında çıraklık yapması nedeniyle bu lakabı almışlardır. Parıltı, Kesen, Tenyeri, Kayışoğlu ve Parmaklar soyadını taşırlar. Parıltı soyadını taşıyan ailelere Hacıgil- ler; Kesen ve Kayışoğlu soyadını taşıyan ailelere Kayışoğulları; Parmaklar soyadını taşıyan aile Gobuloğulları lakaplarıyla anılmaktadır.

Minnetoğulları: Yerli ailedir. Pat ve Piçen soyadını taşırlar.

Hatipoğulları: Karahasangiller olarak da anılmaktadır. Yerli ailedir. Akciyer ve Kırlı soyadını taşırlar.

Vahitgiller: Odayanı’ndan gelmedir, Saylı soyadını taşırlar.

Kınalıoğlu: Alosun Ahmetgiller olarak da bilinir. Yerli ailedir. Yemişli ve Bağu soyadını taşırlar.

Karamehmetgiller: Yerli ailedir. Gökçü soyadını taşırlar.

Azapoğulları: Kara İsmail oğulları olarak da anılır. Tepe Mahalle Aza- poğlu Mahallesi’nden gelmişlerdir. Çitlice Mahallesi’nde akrabaları vardır. Rusya Kırım’dan geldikleri söylenmektedir. Karakaya ve Bollu soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Eğlence ve Kütükdurak Mıntıkası’nda Bulunan Sülaleler ve Soyadları

Demircioğulları: XVII. asırda Osmanlı Devletinin dâhili bünyesinde meydana gelen ve Anadolu’nun doğu taraflarında yaşayan milletlerin batıya doğru yönelen ve gittikçe artan (vesikalardan adeta bir akın şeklinde olduğu anlaşılan) batıya göç hadisesi 94 esnasında Erzurum’da yaşayan aile XVin. asrın sonlarında Korgan Köyü’ne gelmişlerdir. Paç ve Tice soyadını taşırlar.

Yusuflar. Yusufoğulları olarak da bilinir. Geniş ve büyük bir ailedir. Ankara’dan gelmişlerdir. Eğlenc edeki ailelerin büyük kısmı Yusuflar sülalesinden ayrılmadır.

Aile ateşli silah konusunda maharetli olduğundan Ustalar lakabıyla da anılmaktadır. Parlu, Timur, Pak ve Parsak soyadlarını taşırlar.

Keltekgiller. Yusuflar’a Abaz Mahallesi’ndeki Efendioğulları sülalesine iç güvey gelme ailedir. Yusuflara iç güvey gelen Kemal Salih adındaki kişinin başının kel olması nedeniyle bu lakabı almışlardır. Yalpı ve Yalçın soyadını taşırlar.

Gençoğulları. Fatsa Duayanı’ndan gelmişlerdir. Gürcü kökenlidirler. Genç soyadını taşırlar.

Osmanustalar: Park ve Erisoylu soyadını taşırlar.

Ustagiller. Aile sıcak demir ustalığı konusunda maharetli olduğu için bu lakapla anılmı ştır. Güzeldemirci ve Sakal soyadını taşırlar. Sakal soyadını taşıyanlar, Ahmet ustalar lakabıyla anılırlar.

Kara Alioğulları: Bayram kâhyalar olarak da bilinir. Yusuflar sülalesine Fizme Çavdar’dan Bayram Bey adlı birinin iç güvey gelmesi ile oluşan sülaledir. Kahya laka­bı Bayram Beyin, Bekir Efendi’nin kahyalığını yapmasından gelir. Bayram Efendi’nin çok güzel kaval çaldı da söylenmektedir. Genişve büyük bir ailedie. Acerbay soyadını teşırldr.

[php snippet=5]

Odayanı Mıntıkasında Bulunan Sülaleler ve Soyadları

Hacı Kadızadeler (Hacı Kadıoğulları) 96: Hacı Kadızadelere önceleri Molla Veliler denirdi. Aile bireyleri kendilerini Korgan aşireti olarak adlandırsa da kesin bir bilgi yoktur. Molla lakabı, Hoy, Fatsa ve Ünye’yi keşfeden ve yerleşen Ali Ağa’nın oğlu Veli Ağa’nın medrese tahsili görmesi ve Molla Veli lakabıyla anılması nedeniyle veril miştir. Aile içerisinde bazı aile büyüklerinin XIX. asrın ikinci yarısından sonra Ünye ve bazı nahiyelerin­de kadılık yapmasından dolayı Kadızadeler olarak anılmasına neden olmuştur. Bu gün Korgan Kazası içerisinde Molla Veliler ya da Hacı Kadızadeler olarak bilinmektedir. Aile ile ilgili gerekli açıklamalar “Korgan Adı Üzerine” kısmında açıklanmıştır. Hacı Kadızade MustafaEfendi, Ünye Kadısı olup aynı zamanda Korgan Yöresi’nin de mültezimidir. Mustafa Efendi­nin Memiş Efendi, Veli Efendi ve Bekir Efendi adında üç oğlu olur. Bunlardan Bekir Efendi zürriyeti Korgan soyadını taşımakta olup Tepe Mahalle ve Dip Mahalle’de bulunurlar. Veli Efendi zürriyeti Yılmazlı ve Saylı soyadını taşırlar. Veli Efendi’nin zürriyetinden iki hane XIX. asrın sonlarına doğru Çitlice Mahallesi’ne giderek buraya yerleşir. Bunda iklim şartları­nın kurak geçmesi yatmaktadır. Memiş ağa zürriyeti ise Korgancı soyadını taşırlar. 97

Şahmazoğulları: Ateşoğulları olarak da bilinir. Fatsa’da yaşayan Gürcü göçmenlerindendir. Ailenin ileri gelenleri Hacı Kadığolları’ndan Bekir Efendi’nin kız kardeşi Ayşe Hanım ile evlendirilir. Evlilikten sonra aile Samsun Ladik bölgesine yeri eşir. Fakat bu­rada fazla kalamazlar ve Ayşe Hanım’a yer göstererek Korgan Köyü’ne gelmesi sağlanır. Böylece ail eye iç güvey girmiştir. Ateş soyadını taşırlar.

Osmanbaşoğulları: Osmanoğulları olarak da anılmaktadır. Niksar Da­rıca mıntıkasından gelmişlerdir. Hacı Kadıoğuları ile akrabadırlar. Alaycı, Tarak, Enki, Ba­şarmak, Başar ve Çizgi soyadlarını taşırlar.

Berberoğulları: Hatipgiller olarak da anılmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında göç esnasında kalan ailedir. Partal ve Bağu soyadını taşırlar.98 Yörenin ileri gelen­lerinden biri olan Hacı Kadızade Bekir Efendi’nin hasta olması üzerine Tokat Niksar’dan ge­tirtilen ve yerleştirilen ailedir. Ailenin ileri gelen kişisi hekimlikle uğraştığı için Hekimoğulla- rı lakabıyla anılmıştır. Çiftlik Mahallesi’ndeki Hekimoğulları ile akrabalığı vardır. Çiftlik Mahallesi’ne Korgan Köyü’nden gitmişledir.

Besimzadeler: İsmail Efendiler olarak da anılmaktadır. Besimzade, Kadı Mustafa (Ünye Kadısının) kardeşidir. Fatsa’ya yerleştiklerinde burada kalan ailedir. Daha sonra bir hane Hacı Kadızadelere iç güvey gelmişledir. Antaç soyadını taşırlar.

Memişoğulları: Bekir onbaşılar olarak da anılmaktadır. Ataklı soyadını taşırlar.

Karaoğulları: Trabzon Akçabat’tan Korgan Köyü’ne çalışmak için ge­len ve burada evlenerek burada yerleşen kişinin zürriyetidir. Karabina soyadını taşırlar.

Çakıroğulları: Küpçenler olarak da bilinmektedir. Ailenin ileri gelenle­rinden birinin kilden küp yapması ve bununla su taşınmasına vesile olduğu için bu lakapla anılmaktadır. Yenipınar Mahallesi’ndeki Kadıoğulları’ndan Küpçenler lakabıyla anılan aile ile kökten akrabalığı vardır. Sözlü kültürdeki bilgiler Samsun Ladik Yöresi’nden geldiklerini göstermektedir. Çağatay, Orbay ve Pakat soyadını taşırlar.

Durmuşoğulları: Sayan soyadını taşırlar.

Deli Ahmetler: Atıcı soyadını taşırlar.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz