ÇİTLİCE KÖYÜ SÜLALELER VE SOYADLARI

0
6188

ÇİTLİCE MAHALLESİ’NDE BULUNAN SÜLALELER VE SOYADLARI

Bayramoğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. Çap soyadını taşırlar.

Karaptaoğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. Kara soyadını taşırlar.

Konaşoğulları : Soytarıoğulları olarak da bilinir. Ordu Perşembe’den gelmişler­dir. Özcan, Ağmaz, Erdoğan, Eşe, Çaplı, Bilgiç, Evce ve Paycı soyadını taşırlar. Çaplı so­yadını taşıyanlara Bayramoğulları olarak da anılmaktadır.

Göcenoğulları: Malatya’dan Sivas’a, Sivas’tan’da Çitlice köyüne gelmişlerdir. Arık, Çetin, Çeltek Çatık ve Çengel soyadını taşırlar.

Azapoğulları: 93 Osmanlı-Rus Harbi sonrası Kırım’dan XIX. asrın sonlarına doğ­ru gelmişledir. BAYAK, Çün, Yalcuk ve Asit soyadını taşırlar.

Salihoğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. Esenli soyadını taşırlar.

Hinoğulları: Malatya’dan gelmişledir. Çitlice’ye gelen on yedi haneden biridir. Köye ilk geldiklerinde ailenin büyüğünün hatiplik görevini yapmaları ve sonraları hacca gitmesi nedeniyle Hacı Hatipler olarak anılmaya başlar. Hinoğluları’nda İsmail Efendi, XIX. asrın sonu ile XX. asrın başlarında Çiftice Köyü’nün asayişini sağlamakla Fatsa Kaymakam­lığı tarafından görevlendirilir. Devi et yetkilileri bu yörelere geldiği zaman İsmail Efendi tara­fından karşılanır ve ağırlanırmış. Kâhyaoğluları olarak da bilinmektedir. Becerikli, Esenli, Aktar, Eyi, Alan, Alanlı ve Gökçen soyadını taşırlar. Gökçen soyadını taşıyan sülaleye Kö- tenoğullarıda denif.

Kubatoğulları: Konya’dan Samsun Lâdik’e gelmişler. Samsun Lâdik Yöresi’nde kurulan82 ve 1419 yılında Osmanlı idaresine katılan Kubatoğulları Beyliği’nin yıkılmasından sonra beyliğin ahalisinden bazı haneler Sivas Yıldızeli’ne gelmiş, burada bir süre kalmış, da­ha sonraları da Çitlice Köyü’ne yerleşmişlerdir. Aile Kubatoğulları’ndan oldukları için bu adı almışlardır. Findekse’deki (şimdi Yenipınar Mahallesi) Kubatoğulları ile akrabadırlar. Çitlice Köyü’ne gelen on yedi hanenin Koca Dede, Karaca Dede ve Çakır Dede (Çakır Os­man) olmak üzere üç hanesi Kubatoğulları’ndandır. Bunlar kardeştirler. Koca Dede Zürriye- ti, Çaplı ve Ertengil soyadını taşırlar. Ürmenli Yaylasını (şimdi Kösebucağı Yaylası) ilk ku­rucusudur. Koca Dede’nin üç oğlu olur. Bunlardan biri Kospınar’ın Başköy mevkiine gider. İkinci oğlunun zürriyetinden bazıları Belâlan Köyü’ne giderler. Bunlara Ertengiller denir. Er- tengillerden birkaç hane Çitlice Köyü’nde yaşamaktadır. Karaca Dede Zürriyeti, Uçar ve Aşar soyadını taşır. Findekse’deki akrabaları ile Turnalık Yaylası’nın ilk kurucusu olduğu söylenmektedir. Çakır Dede (Çakır Osman) Zürriyeti, Kubatoğlu soyadını taşır. Osmankulu Yaylası’nın ilk kurucusudur. Akpınar soyadını taşıyan Kubatoğpullarının nesli tükenmiştir.

Musaoğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. On yedi hanenin iki hanesi Musa oğullarmdandır. Çırak, Emlikli ve Beluren soyadlarını taşırlar.

Baloğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. Ağılsırtı ya da Delekliyanı Mevkin- de yaşarlar. 17 hane içerisindedir. Baloğlu ve Ballıoğlu soyadlarını taşır.

Pistanoğulları: Doğu Anadolu Bölgesi’nin Malatya Yöresi’nden Karaosma- noğulları ile birlikte göç ettiği tahmin edilmektedir. XVII. asırda Osmanlı Devletinin dâhili bünyesinde batıya göç hadisesi yaşanır ve bu göç dalgasının XVIII. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiği görülür.84 Bu göç dalgası ile Malatya Yöresi’nden önce Sivas Yıldızeli’ne ge­lirler. Burada bir süre kalırlar. Yıldızeli’nden iki kardeş Canik Dağları’na doğru göç etmeye karar verirler. Göç esnasında şimdiki Koçcuğaz köyüne gelirler ve buraya yerleşmeye karar verirler. Koçcuğaz Köyü’ne gelen kardeşlerden biri Cinoğlu diğeri de Karacaoğlu lakabıyla anılmaktadır. Cinoğlu Hüseyin Koçcuğaz Köyü’nde kış şartlarının burada ağır geçmesi ne­deniyle kış şartlarının üahe r’ıman gertiği Kospınar Köyü’ne yerleşmeye karaa veriri. Kara- caoğlu lakaplı kardeş ise Koçcuğaz Köyünde kalmıştır.

[php snippet=5]

Cinoğlu Hüseyin, burada bir ara değirmencilikte yaptıkları söylenmektedir. Bu nedenle deeenin adı zamanla Cinoğlan Değirmen Deresi adsnr a-ıs.85 Aile, yazın Göhepe Yaylasına çıkarak asırlarca yaylacılık yapmışlardır.86 Cinoğlu Hüseyin’in en büyük oğlu Mustafa’dır. Mustafa Kuru Çavuş lakabıyla anılmaktadır. Mustafa’nın torunu muhtemelen 19. asrın ikinci yarısında Arzuman Deresi’nden ayrılarak Çitlice Köyü’nün Ağılsırtı Mevkii ‘sine yerleşir. Mustafa, Kospınar’daki yere hasret kalması nedeniyle arzuman lakabıyla anı­lır olmuştur. Bugün Çitlice köyündeki Arzımanoğulları, Cinoğlu Hüseyin’in torunu Musta­fa’nın zürriyetidir. Kuruoğulları ve Kurgillerde denilmektedir. Şener soyadanı taşırlar. Zür- riyetinden bazı haneler Karakışla, Yukarı Kospınar ve Dip Mahalle Mahallesine yerleşmişler ve bural ar da akrabaları bulunmaktadır.

Cinoğlu Hüseyin’in ikinci oğlu Mehmet’in zürriyeti 19. asrın ikinci yarısında Ali adında birinin Çitlice Köyü Ağılsırtı Mevkii’sini mesken tutar ve buraya yerleşi r. Ali’nin kedileri çok sevmesi nedeniyle pistan lakabıyla anılmaya başlar. Ali’nin zürriyeti de pista­noğulları olarak anılırlar. Şimdi Delekoğulları ya da Delioğulları olarak bilinmektedir.

Ağılsırtı ya da Delekliyanı Mevkii’nde yaşarlar. Özcan, Çağma, Çağman ve Tekin soyadla­rını taşırlar.

Fırtılar: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. On yedi hane içerisindedir. Çandur so­yadını taşır.

Armağanoğulları: Sivas Yöresinden Çayıralan Köyüne, Çayıralan Köyün’den de Çitlice Köyü’nden gelmişlerdir. Demirel, Yalkın ve Orman soyadlarını taşırlar.

Katırcıoğulları: Sivas Yıldızeli’den gelmişlerdir. On yedi hane içerisindedir. Ma­latya’dan gelmişlerdir. Katırlarla Fatsa Kazası’na yük taşımaları nedeniyle bu lakapla anıl­mıştır. Polat, Bayram, Katırcıoğlu, Et ve Ermiş soyadlarını taşırlar.

Çöpoğulları: Caholar ya da Cözoğlu olarak da bilinmektedir. Sivas Yıldızeli’nden yedi hane ol arak gelirler. Yukarı Kospınar Köyü’nde çeşmenin alt kısmına yerleşmişlerdir. Bir süre sonra bir hane Çitlice Köyü’ne gelerek yerleşir. Çitlice Köyü’ne yerleşen hane Çö­poğulları, Akgün, Sezgin ve Kuru soyadını taşırlar. Akkuş’ra akrabaları vrrdır.

Mola Veli ağagiller: Veliağalar olarak da bilinir. Korgan Tepe Mahalledeki Hacı Kadızadeler’den ayrılarak gelen ailedir. Hacı Kadızade Mustafa Efendi, Ünye Kadısı olup aynı zamanda Korgan Yöresi ‘nin de mültezimidir. Mustaaa Efendi’nin Memiş Efendi Veli Efendi ve Bekir Efendi adında üç oğlu olur. Bunlardan Veli Efendi’nin zürriyetinden bazı haneler Çitlice Köyü’ne yaklaşık XIX. asrın son çeyreğinde gelmişlerdir. Veliağagil, Yılmazlı ve Yıldırım soyadını taşırlar.

Emiroğulları: Köyüne en eski yerlilerindendir. Çepni Türklerindendi r. Dip Mahal­ledeki Emiroğulları ile kökten akrabalıkları vardır. Çitlice Köyü’ndeki Emirli mahallesinin kurucusudur. Derinlik soyadını taşırlar.

Kötekoğulları: Apak, Çandur ve Okur soyadını taşırlar.

Zatvelioğulları: Azer, Budak, soyadlarını taşırlar.

Kirazoğulları: Aşağı Kospınar Mahallesi’nden Durmuş adında birinin 1880’li yıl­larda Çitlice Köyüne gelmesi ile çoğalmışlardır. Aşağı Kospınar Mahallesinin en eski sakin­leridir. Çakallar lakabıyla anılırlar. Karakışla ve Aşağı Kospınar’da akrabaları vardır. Kirazoğlu soyadını taşırlar.

Karabekyaşoğulları: Şimdi Tepealan Mahallesi’nde yaşamaktadırlar Karabektaşoğulu soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz