TEPEALAN MAHALLELERİNDEKİ SÜLALELER

0
3809

Merkez (Güllü ) Mevkisi

Kuzeyi Karakışla Mahallesi’nin Uçurdum Mevkisi, kuzey­doğusu Çitlice Mahallesi, doğusu Keş Deresi ile Koçcuğaz Mahallesi’nin Arapoğl u, Ağcagüney ve Karşıbağ Mevkileri, batısı Çayırkent Mahallesi’nin Fatih ve Karşıyaka Mevkileri gü­neybatısı Tepealan Mahallesi Orta Mahalle mevkii, güneyi ise Terzili Mahallesi’nin Çorakyanı Mevkileri ile çevrilidir. Mahallenin merkezi olup, ilk yerleşim yerleri arasındadır. İnşaat hafriyatları esnasında eski zamanlara ait Hıristiyan mezar kalıntıları ve taş mezarları bulun­muştur Tarihi bilinmemekle birlikte Güllü evliyası civarında Gülistan adı altında bir pazarın olduğu, Güllü adının da buradan geldiği rivayet edilmektedir. Üç ayrı yerleşim bölgesinden oluşmaktadır. Bunlar Merkez Cadde, Emirler, Köprübaşı’dır. Bir lisesi, bir ilköğretim okulu, sağlık ocağı ve belde Jandarma karakolu bulunmaktadır. Planlı ve şehirleşmenin olduğu tek mahalledir. Yaklaşık olarak 800 haneden oluşmakta ve 1600 civarında nüfusa sahiptir.

[php snippet=7]

Kara Hatipoğulları: Akdeniz bölgesinin Maraş Yöresi’nde bulunan Kara Halilo- ğulları cemaati olarak bilinmektedir. Kara Haliloğullarından bir gurup Niksar’ın Cöz Yayla­sına, oradan da Tepealan Köyü’ne XVIII. asrın ortalarında gelmişlerdir. Bu ailenin fertleri güneyden geldikleri ve esmer olmaları nedeniyle için kara lakabıyla anılmışlardır. Tepealan Köyü’ne gelen ailenin ilk ferdi aynı zamanda iyi bir hatip olduğundan aile Kara Hatipoğulları lakabıyla anılmışlardır. Kara Hatipoğulları daha sonraları üç kabileye ayrılır. Handangiller: Adaş soyadını; Kara Halilgiller: Tepealan soyadını; Durmuşgiller: Özcan soyadını taşırlar.

Haliloğulları: Sürdürmeliler de denir. Cüler soyadını taşırlar. Güllü Mahalle- si’ndeki pazar yeri arazisinin büyük bir kısmı bu aileden çıkmadır.

Çağmanlar: Durali Köyü’nden gelmişlerdir. Çağman soyadını taşırlar.

Vayagiller: Trabzon’dan gelmişlerdir. Bilgiç soyadını taşırlar.

Kaynaroğulları: Fatsa Yassıtaş Köyü’nden gelmişlerdir. Duman soyadını taşırlar.

Molla Aligiller: Kara Hatipoğullarıyla akrabadırlar. Yeşilçayır soyadını taşırlar.

Topaloğulları: Uysal soyadını taşırlar.

Çamlıgiller : Niksar Çamiçi’nden geldikleri için Çamlılar olarak da anılmaktadır. Özten soyadını taşırlar.

Kelogiller: Kara Hatipoğullarıyla akrabadırlar. Askay, Cöre ve Güler soyadını ta­şırlar. Güler soyadını taşıyanlara Mehmet Çavuşlar; Cöre soyadını taşıyanlara Havukgiller denilmektedir. Orta Mahalleye yakın kendi aile adıyla anılan Keloğlu Mevkii’nde otururular.

Ahmatoğulları: Köyün yerli ailesidir. Becengiller ve Kirmangiller de denilmekte­dir. Karatepe soyadını taşırlar. Kara Hatipoğlulları ile birlikte Maraş’tan gelmişlerdir.

Arapoğulları: Koçcuğaz Mahllesi’nden gelmişlerdir. Camgöz soyadını taşırlar.

Sanioğulları: Gözüpek soyadını taşırlar.

Yakupoğulları: Çört ve Met soyadını taşırlar.

Teciroğuları: Eski soyadını taşırlar.

Çaltımanıgiller: Gözcü soyadını taşırlar.

Karamollaoğulları: Yıldız soyadını taşırlar.

Kadiroğulları: Adaklı ve Adar soyadını taşırlar.

KarMbektaşoğulları: Karabektadoğlu soradıni 0aşırİ3r.

Kosgugiller: Engin soyadını taşırlar.

Cincingiller: Ağıl soyadını taşırlar.

SaArioğulları: Atik soyadını taşırlar.

Mizamoğulları: Dik soyadını taşırlar.

Kıraligiller: Güntaş soyadını taşı rlar.

Gödebigiller: Ağcalı ve Yalçın soyadını taşırlar.

Cepgiller: Çelik soyadını taşırlar.

Estekgiller: Ası soyadını taşırlar.

Sellenoğulları: Salap soyadını taşırlar.

Kirazoğulları: Kirazoğlu soyadını taşırlar.

Kamberler: Aşar soyadını taşırlar.

Kıraligiller: Mahallenin eski sakinlerindendir. Güntaş soyadını taşırlar. Orta Ma- hallesi’ndeki akrabaları Avkaş soyadını taşır.

[php snippet=7]

Düzdağ Mevkisi

Kuzeyi ve batısı Tepealan Mahallesi Yazlık Mevkisi, doğusu Bey- pınarı Mahallesi’nin Merkez Mevkisi ve Meşeliyatak (Güzlesi) Mahallesi, Yalman Ormanı ve Turnalık Yaylası ile, güneyi Niksar’ın Bozcaarmut Köyü ile çevrilidir.

Tepealan Mahallesi’nin en uzak yerleşim yeridir.16.09.1998 tarihine kadar Yazlık Mahallesi sınırları içerisinde yer almıştır. Yazlık Mahallesi’nin çok büyük olması ve tek muh­tarlık tarafından yönetilmesinin zor olması nedeniyle 16.09.1998 tarihinde Yazlık Mahalle- si’nden ayrılarak mahalle olarak teşkilatlanır. Düzdağ Mevkisi, içerisinde milli park olan İteniçi Ormanları ve Ordu ilinin en yüksek tepelerinden biri olan Yalman Tepesi’nin bulunduğu yerdir. Sadece Düzdağ Merkez küme evlerinden oluşur. Yaklaşık 150 hane olup 200 civarında nüfusu vardır. Düzdağ, XX. asrın başlarında şimdiki Sarıaliç Mahallesi’nden gelen bir grup Gürcü göçmeninin dağda bir yerde buldukları küçük bir düzlükten dolayı buraya Düzdağ adı­nı vermesinden almıştır. Mahallenin güneyinde Delmece, Eğricesu ve Yalman Yaylaları bu­lunmaktadır. Yalman Yaylası’na yine Düzdağ Mahallesi sakinleri çıkmaktadır. 78

Bavucu oğulları: Gürcü göçmeni olup, Korgan’ın Sarılaiç Mahallesi’nden gelmiş­lerdir. Uçma ve Tarhan soyadlarını taşırlar.

Çomaklar (Kesimoğulları) : Gürcü göçmeni olup, Sarılaiç Mahallesi’n den gelmiş­lerdir. Bildik soyadını taşırlar.

Okuşlar: Gürcü göçmeni olup, Korgan’ın Sarılaiç Mahallesi’nden gelmişlerdir. Uzun soyadını taşırlar.

Mindiloğulları: Yazıcı Mahallesi’nden gelmişlerdir . Pala. soyadını taşırltr.

Ton Mehmetler: Tokat Elmüdü Köyü’nden gelmişlerdir. Kilciler olarak da bilin­mektedir. Pelit soyadını taşırlar.

Kamillrr: Tepeelan Mahallesi’nin Orta Mahtlle’den gelmişlerdir. Orta Mahallece de akrabaları vardır Adlım ve Kabasakal soyadını taşırlar.

Köseliler: Dura soyadını taşırlar.

Kırıkbozu Mevkisi

Kuzeyinde Çayırkent Mahallesi’nin Karşıyaka Mevkisi, kuzeydo­ğuda Tepealan Mahallesi’nin Orta Mahalle, doğusunda Tepealan Deresi ile Terzi l i ve Beypı- narı Mahalleleri ile güneyinde ise Tepealan Yazlık Mevkisi yer alır.

Kırıkbozu, orman alanlarının tahrip edilmesi sonucu kırık kazılarak tarla ve bah­çelerin elde edilmesi nedeniyle bu adı almıştır. Mahallenin tarihi Tepealan Köyü tarihi kadar eskidir. Tarihi Alanbaşı Mezarlığı’nın bulunduğu mahalledir. Kırıkbozu Mahallesi, daha ön­ceden Yazlık Mahallesi sınırları içersindeydi. Yazlık Mahallesi’nin çok büyük olması ve tek muhtarlık tarafından yönetilmesinin zorluğu nedeniyle 16.09.1998 tarihinde Yazlık Mahalle­si’nden ayrılıp mahalle olarak teşkilatlanır. Kırıkbozu Mahallesi yaklaşık 200 haneden olup 500 civarında nüfusu vardır. Merkez küme ve Taş Dibek küme evlerinden oluşur. Tepealan Beldesi’nin Türkleşmesinde önemli rol oynayan Hacı Hasan adlı Alperenin mezarı buradadır.

Kırıkbozu Mahallesi Çamur Alioğulları, Kara Alioğulları ve Kuru Alioğullarından çoğalma­dır.

[php snippet=7]

Çamur Alioğulları: Findekse Köyü’nden (şimdi Yenipınar Mahallesi) gelmedir. Yenipınar ve Karakoyun Mahalleleri ve Tepealan Orta Mahallesi’nde akrabaları vardır. Alantepe, Süs ve Adlığ soyadını taşırlar.

Kuru Alioğulları: Tepealan Köyü’nün en eski yerlilerindendir. Tokat’tan gelmiş­lerdir. Aday, Bozkurt, Akılma soyadlarını taşırlar.

Eşşekcigiller: Tokat’tan gelmişlerdir. Ailede yük hayvanı olan eşeğin çok olması ve yük taşımacılığı yapması nedeniyle bu lakap verilmiş. Adıbelli soyadlarını taşırlar.

Donbalakgiller: Tokat’tan gelmişlerdir. Cüm soyadını taşırlar.

Yılmazoğulları: Tokat’tan gelmişlerdir. Yılmaz soyadını taşırlar.

Doğmangiller: Kırıkbozu Mahallesi’ne gelen Kara Ali zürriyetindendir. Mahalle­nin tn kski sakinleridir. Artma soyadını taşırlar.

Abrakoğulları: Findekse’den gelmişlerdir. Abrak soyadını taşırlar.

Gocakgiller: Kabasakal, Adlım soyadını taşırlar.

Kırmıkıoğılları: Terzi Köyü’nden çoban alarak gelmiatir. Kırmığı soyağını taşırlar.

Tırıkgiller: Eteş ve Adıklı soyadını taşırlar.

Orta Mahalle Mevkii

Kuzeyinde Ç ayırkent Mahallesi’nin Karşıyaka Mevkisi, kuzey doğuda Güllü Mevkisi, doğuda Terzili Mahallesi Çorakyanı Mevkisi, güneybatıda ise Kırık­bozu Mevkileri yer alır. Mahallenin ikinci büyük yerleşim yeridir. Tepealan Köyü belde ola­rak teşkilatlandığı zaman Güllü Mahallesi sınırları içerisindeydi. Güllü Mahallesi’nin zamanla büyümesi ve tek muhtarlıkla idare edilmesinin zorlaşması nedeniyle 16.09.1998 Merkez (Gül­lü) Mahallesi’nden ayrılarak ayrı mahalle olarak teşkilatlanır. Gizemi ile birçok kişinin ilgisi­ni çeken As ar Tepesi burada bulunmaktadır. Merkez Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri ve Tavukluk Küme Evleri’nin bulunduğu 400 hane ve 1000 nüfusun bulunduğu mahallemizdir.

[php snippet=7]

Göçgiller: Ağcık soyadını taşırlar.

Alemegiller: Alimer de denilmektedir. Ayber, Ağaca ve Çelgin soyadını taşırlar.

Tillimgiller : Dikici soyadını taşırlar.

Çamuralioğulları: Findekse Köyü’nden (şimdi Yenipınar mahallesi) gelmedir. Yenipınar ve Karakoyun Mahalleleri ve Tepealan Kırıkbozu Mahallesi’nde akrabaları vardır. Alantepe, Süs ve Adlığ soyadını taşırlar.

Kıralioğulları: Mahallenin eski yerlilerindendir. ünlü eşkıya Hekimoğlu Halil İb­rahim’in yeğenleri olan Büyük ve Küçük Mehmet’in 1913 yılında Tepealan Köyü’nde şimdiki Güllü Mahallesi’nde iki ırmağın kesiştiği yerin güneyinde yapmış olduğu olumsuz bir davra­nış bu aileden Kıralioğlu Hasan Ağa (o zaman köy muhtarı)’nın çok ağrına gider. Hekimoğlu Halil İbrahim’in yeğenleri uyur uyumaz tüfekle ateş ederek her ikisini öldürür. Hekimoğ- lu’nun intikam alacağını bildiği için devlet yetkililerine durumu haberdar eder. 26 Nisan 1913 tarihinde Tepealan Köyü’nde bir plan gereği Hekimoğlu’nun bir evde kuşatılmasında yardım­cı olur. Büyük ve Küçük Mehmet’i öldürmesi nedeniyle Tokat cezaevinde yatmıştır. Tokat cezaevinde yatarken Tepealan Köyü’nden hiç kimse onu ziyaret etmez. Fakat Çayıralan Kö­yü’nden eleri gelenler onu ziyaret eder. Bü nedenle bu gün Çayırkent Beldest’nin Karşıyaka Mahallesi olarak bilinen Hasan Ağa tarafından ziyaretine gelenlere verir. Avkaç soyadını ta­şırlar. Güllü Mahallesi’ndeki akrabaları Güntaş soyadını taşırlar.

Tırıügiller: Adıklı ve Eteş soyadını taşırlar. Adıklı soyadinı taşiyanlara Ogmangiller; Eteş soyadını taşıyanlara Fındıkgiller denir.

Gındılıgiller: Varol soyadını taşırlar

Godalakgiller: Kırmızıoğulları ve Çişgiller denilmektedir. Kırmızı soyadını taşır­lar.

Gocakgiller: Kabasakal ve Adlım soyadını taşırlar. Kabasakal soyadını taşıyanla­ra Küçük Mus tafagiller denir.

Hacı Aligiller: Etiğ soyadını taşırlar.

Pıstıllar: Ağaca soyadını taşırlar.

Fiigiller: Ayber soyadını taşırlar.

Bıcıgiller : Çelgin soyadını taşırlar.

Hasanustalar: Yıldız soyadını taşırlar.

Kekil Salihgiller: Eşlik soyadını taşırlar.

Keldeşler: Gediş soyadını taşırlar.

Kürekgiller Azgan soyadını taşırlar.

Kuşhasanlar: Kuş soyadını taşırlar.

Azaroğulları: Azar soyadını taşırlar.

Azmanlar: Azman soyadını taşırlar.

Elipekgiller: Elipek soyadını taşırlar.

Boytaşgiller: Boytaş soyadını taşırlar.

Yazlık Mevkisi

Kuzeyde Çayırkent Mahallesi’nin Aşağı Oba ve Savcılı Mevkileri, kuzeydoğuda Tepealan’ın Kırıkbozu Mevkisi, doğuda Tepealan Deresi ile Beypınarı Mahal­lesi ve Tepealan Düzdağ Mevkisi, batıda ise Niksar Kazasının Akgüney Köyü yer alır. Mahal­lemizin ikinci ve en eski yerleşim yeri olup yaylaların da içinde bulunduğu dört ayrı küme evlerinden oluşmaktadır. Bunlar, Merkez Küme Evleri, Yalman (Delmece) Yaylası Küme Evleri, Köklük ve Cılızlar Küme Evleridir. Yaklaşık 400 hane olup 350 nüfusa sahiptir.83 Belde teşkilatı olduğu zaman Yazlık Mahallesi’nin büyük bir coğrafi alanı kaplaması nedeniy­le tek muhtarlık tarafından idare edilmesini zorlaşmıştır. Bunun üzerine 16.09. 1998 tarihinde Kırıkbozu ve Düzdağ mevkileri mahalle haline getirilerek Yazlık Mahallesi’nden ayrılır. Böy­lece Tepedan Beldesi’nin reşkilatlanmasıtamamSamrş oluo.

[php snippet=7]

Mıstıkgiller: Yazlı ve Yazla soyadını taşırlar.

Molla Osmanoğulları: Güllü Mahallesi’nde akrabaları vardır. Cört, Çelik ve Bilir- li soyadını taşrrlaı.

Hacıgiller: Cıda ve Sevük soyadını taşırlar. Sevük soyadını taşıyanlara Deligiller denilmektedir.

Somaroğulları: Yukarı Kospınar Köyü’nün Başköy Mahallesi’nden gelmişlerdir. Azer soyadını taşırlar.

Abrakoğulları: Abrak soyadını taşırlar.

Köseoğulları: Osmanlıların Kanuni döneminde oluşturduğu Köseli Cemaati’nden olmalılar. Varsak boyundandır. Varsaklar, on üçüncü asırda, Anadolu’ya gelerek, Tarsus- Mersin civarındaki dağlık araziye yerleşirler. Osmanlı-Karamanlı mücadelesinde, Karamano- ğulları tarafında yer alırlar. Memluklar’la da komşu olduklarından, zaman zaman Karamanlı­lara karşı da tavır alırlar. Varsakların bir kısmı, Çelebi Sultan Mehmed zamanında, Osmanlı idaresi altına alınır. Osmanlı-Akkoyunlu savaşında, bir kısım Varsaklar, Akkoyunlu tarafını tutarlar. Savaş sonunda, Uzun Hasan’la birlikte İran’a giderler. (1473). Anadolu’da kalanları, Fatih Sultan Mehmed’e tabiiyetlerini arz ederler. İran’a giden Varsaklar’ın bir kısmı 17. asır­da gerçekleşen ve nedeni tam bilinmeyen ve Anadolu’nun doğu taraflarında yaşayan milletle­rin batıya doğru yönelen ve gitti kçe artan vesikalardan adeta bir akın şeklinde olduğu anlaşılan batıya göç hadisesi ile Anadolu’ya tekrar gelirler. Bu göç dalgasının XVIII. yüzyıl sonla­rına kadar devam ettiği görülür. Bu göç dalgası Erzurum-Erzincan-Sivas güzergâhında ger­çekleşir. Bir grup Erzincan üzerinden Niksar’a oradan da Tepealan Köyü’ne XIX. asrın ilk yarısında gelerek yerleşir. Cin soyadını taşırlar. Findekse’deki Keseoğulları ile kökten akra­balıkları olmalıdır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz