Perşembe Yaylası

0
1786

Perşembe Yaylası: Yaylanın Kovancılar mevkisinden güneye çekilen bir hattın batısında kalan kısım Beypınarı Mahallesi’nin sınırları içerisindedir. Karga Tepesi (1513 m)-Tavşan Tepesi-Karay Tepesi (1594 m) arasındaki kalan Kümbet Deresi’nin vadisinde kurulmuştur. Karga Tepesi (1513 m) ve 1990’lı yıllarda yapılan göl ile Kümbet Evliyası, Beypınarı Mahallesi’nin sınırları içerisinde kalmaktadır.

persembe yaylasi

Yazılı kaynaklara dayanarak Perşembe Yaylası’nın çok eski bir yerleşim yeri olduğunu anlıyoruz. Yayla Şenlikleri de insanların bu yaylaya yerleşmeleriyle birlikte Perşembe Panayırı olarak başlamıştır. Bu şenliklerin en büyük ağırlığını yağlı pehlivan güreşleri oluşturmaktadır. Geçmiş dönemlerde yaşayanların Perşembe Yaylası Panayırı hakkında anlattıkları bilgilere göre o dönemlerde panayıra yurdun çeşitli yörelerinden satıcılar, ip cambazları, sihirbazlar, sirk türü çadırlar, falcılar gelirler ve bir ay boyunca yaylada kalırlarmış. Başladığı günden bu yana Temmuz ayının son haftasında yapılan ve özelliğini yitirmeyen panayır son haftada yağlı pehlivan güreşleri, at yarışları, insan yarışları gibi çeşitli sportif faaliyetlerle devam edermiş.

perşembe yaylası kümbet

[php snippet=5]

Aybastı Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde Perşembe Yaylası Bakanlar Kurulu Karan ile Perşembe Yaylası Turizm Alam ilan edilir. Konu gündeme gelince Çitlice Köyü (şimdi mahallesi) Muhtarlığı tarafından dava açılır. Davanm süresi içerisinde takip edilmemesi sonucu davanm açılmamış sayılmasına karar verilir. Yine Korgan Belediye Başkanlığı’mn35 Aybastı Kadastro Müdürlüğü, Ordu İli Mera Komisyonu Başkanlığı aleyhine tapu kaydında düzeltim davası açılmış olup, mahkemenin görevsizlik karan vermesine rağmen, süresi içinde yetkili mahkemeye dava açılmadığından Yargıtay . Hukuk Dairesi davanm açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

perşembe yaylası kümbet

2009 mali yılı İl Özel İdaresi gider bütçesinin Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası Nazım İmar Planı Yapım Projesinde yer alan 100.000.00 TL ödeneğin Aybastı îlçe Belediye Başkanlığı’nın ilgili hesabma aktan İması gündeme gelir. Konu tekrar incelenir. Yapılan araştırmalarda ve görülen davalarda Perşembe Yaylası’mn bir bölümü Korgan Mülki sınırlan içinde olduğu anlaşılmıştır. Nazım İmar Planı koruma ve ıslah çalışmalarını da içerdiğinden, davanın buna engel teşkil etmediği, yapılacak çalışmada Kamu Yaran olduğu, Aybastı Perşembe Yaylası turizm alanı içerisinde Nazım İmar Planı yapılabilmesi için İl Özel İdaresi’nce tahsis edilen 100.000.00 TL ödeneğin iki kurum arasında yapılacak protokol dahilinde Aybastı Belediye Başkanlığı’nın ilgili hesabma aktanlmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

perşembe yaylası kümbet aybasti

Korgan ile Aybastı belediyeleri arasındaki Perşembe Yaylası davası, müdahalenin men-i yani haksız el atmanın önlenmesi davası olup, iki belediye arasında sınır ihtilafını döşeyecek sınır tespit ve tahdit işlemlerinin düzenlenmesi davası ya da hudut davası değildir. Zaten sınır tespitine ilişkin davalan açma hakkı hazineye aittir. Dolayısıyla bu davanın devaminda ve sonuçta sınırların yeniden düzenlenmesi mümkün değildir. Aybastılılara bırakıldığı Zannedilen bu yerler, esasen Korgan Belediyesi Tüzel kişiliğinin (tüm mahalle ve köy halkı-nin kullanımında ve zilyetliğinde olup, hazine arazisi olduğu için özel mülkiyete konu edilemeyeceği gibi, şahsa ya da köy halkına ya da belediyeler adına tesis ve tapuya tescil edilemez, tonunla birlikte her iki belediye gibi, hazineye ait olan bu taşınmazları, mahalle ve köy halkı-nin ya da Korgan Belediyesinin kullanmasına hiç kimse mani olamaz.

perşembe yaylası kümbet

Buradan anlaşıldığına göre sınırların değişmesi söz konusu değildir. Fakat Ordu İl uztl İdaresi tarafında Ordu’da kırsal alanı kayıt altına almak amacıyla başlatılan Kırsal Alan Bilgi Sistemi (OKABİS) Kırsal Kalkınma projesi kapsamında Ordu ilinin Tüm ilçelerinin köy sinirlarinin tespiti yapılırken Perşembe Yaylası’nın tamamı, Kümbet Evliyası’nın olduğu yer, karga Tepesi ve Ada Tepesi’nin batısında Çayırlı Boğazı Deresi’ni takiben Göç Tepesi’ndeki Karaovacık Yaylası’mn hemen batısından geçen yol olarak görülmektedir. Oysa sınır Perşembe Yaylası’nın Kovancılar Mevkiinden, Çağlayan Tepesine oradan da Sıvazlu Yaylasının doğusunda yer alan Suoluk (Soğluk) Tepesi’ne çekilen hattın batısında kalan kısımdır. Bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu konudaki tereddütlerin giderilmesi için 18.03.1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu sonrasında yapılan köy sınırlan ve sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına baş vurulabilir. Burada Köy Kanunu ile Osmanlılardan beri bazı değişikliklerle süre gelen köyler ve bu köylerin sınırlarının belirlenmesinde köy ihtiyar meclisine yetki verilir.39 Köy ihtiyar heyetleri ve bilirkişilerin uzun çalışmaları sonunda köy sınırlan tespit edilir. Tespiti yapılan köy sınırlannı gösteren belgelerin bir nüshası ileride çıkacak ihtilafların çözümü için arşivle-nir 1925-1960 yıllan arasında yapılan köy sınırlan ile ilgili kayıtlann tutulduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümün Tapu Arşiv Daire Başkanlığımda 31.695 köye ait köy sınır belgesi ve köy tahsisi belgesi bulunmaktadır. Bu kayıtlarda köy sınırlan ve köylerin ortak kullanımına sunulan yerlerin kayıtları bulunmaktadır. Buradan ilk kayıtlann çıkanlması ile Persembe yaylasinin sinirlari ve hangi köy ya da kazalara tahsis yapıldığı ortaya çıkacaktır Burada onemli olan doğruyu bularak buraların eski önemini kazanmasını sağlamaktır. Bu konuda sağduyulu siyasetçilere politikacılara ihtiyaç vardır. Doğrunun bir olduğundan hareketle bunun hoşgörü, sevgi ve saygı çerçevesinde çözüleceği muhakkaktır.

Kaynak:M.BOLGİ Korgan Kitabı ( sy:341-342-343-344 )
Kaynak: Mustafa BOLGİ Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz