DİP MAHALLE SÜLALELER VE SOYADLARI

0
3735

Hacı Kadızadeler (Hacı Kadıoğulları): Şükrü Efendiler denilmektedir. Odayanı’ndaki Hacı Kadızade Bekir Efendi’nin oğlu Şükrü Efendi (Şükrü KORGAN) 1918 yılında Dip Mahalle Mıntıkası’na bir ev yaparak Odayanı’ndan ayrılmıştır. Korgan, soyadla­rını taşırlar. Korgan Köyü’nün kaza olmasında etkili olmuşlardır.

Imamhasanoğulları (Karahasanoğulları): Muhtemelen XVII. asırda Os­manlı Devleti’nin dâhili bünyesinde gelişen, nedeni tam bilinmeyen ve Anadolu’nun doğu taraflarında yaşayan milletlerin batıya doğru yönelen ve gittikçe artan adeta bir akın şeklinde dlduğu anlaşılan batıya göç hadisesi yaşanır. Bu göç dalgasının XVIt. yüzyıl sonlarına kader devam ettiği görülür. Bu göç dalgasına kapılan Anadolu’nun doğu halklarından bir grubu çoluk çocuklarıyla batıya göç ederlerken Hasan adında imam birinin Malatya’dan Korgan Köyü’ne şimdiki Dip Mahalle’ye yerleşmesi ve bunun zürriyetine verilen lakaptır. İmam Hasan’ın zürriyetinden Hacı Ömer; XIX. asrın ortalarında Medine’de vefat eder. Hacı Ömer’in beş oğlu olur. Bunlar; Molla Salihler ( Salih ağalar): Erikli soyadını; Ahmet Ağalar: Tucu soyadını; Hasan Ağalar: Tuç soyadını; Ali Ağalar: Duru soyadını; Hüseyin Oğulları: Hacı Ömer oğlu Hüseyin Birinci Dünya Savaşında Sarıkamış’ta şehit olmuştur. Aksoy ve Buzlu soyadını taşırlar. Buzlu soyadını taşıyanlar Egeloslar lakabı ile tanınırlar.

Sarıhocalar (Kirazhocalar): Kınalıoğulları olarak da bilinir. Amasya’dan gelmişlerdir. Akkiraz soyadını taşırlar.

Kerimoğulları: Çayıralan Köyü’nden (şimdi Çayırkent Mahalesi) gelmiş­lerdir. Uzun ve Apaydın soyadını taşırlar.

Emiroğulları: Çepnilerden olup Korgan Yöresi’nin fethinde önemli rol oynamışlardır. Hacı Emiroğulları’ndandır. Ertuğ ve Ertim soyadını taşırlar. Ertim soyadını taşıyanlar Emir Osmanlar lakabıyla anılır.

[php snippet=7]

Seyisoğulları: XIX. asrın son çeyreğinde Tokat Yöresi’nden Mehmet adında bir genç, Hacı Kadızadelerden Bekir Efendi’ye sığınır. Bekir Efendi Mehmet’i atının bakımı için görevlendirir. Mehmet, Bekir Efendinin yanında yaklaşık 10-15 yıl seyislik yapar. Bekir Efendi, Mehmet’i Abaz Mıntıkası’ndan evlendirerek yuva kurmasına ve şimdiki yerleri yurt tutmasında yardımcı olur. Mehmet’in bu evliliğinden Mustafa ve Salih adında iki oğlu olur. Mehmet önce Mustafa’yı arkasından Salih’i evlendirir. Salih daha 15 gün evli kalmadan Birinci Dünya Savaşına katılmak üzere gider ve bir daha geri gelmez. Salih’in bu evliliğinden bir erkek oğlu olur adını da babasının adı olan Salih koyarlar. Şimdiki Seyisoğularının zürri- yetidir. Akdere ve Saydere soyadını taşırlar.

Efeler (Arzımanoğlu): Malatya’dan’dan Sivas Yıldızeli’ne gelmişler. Bu­rada kakmayarak Yukarı Kospınar Mahallesi’ne gelirler. Buradan bir hane daha sonra Kor­gan Köyü Dip Mahalle’ye gelerek yerleşir. Yukarı Kospınar, Çitlice ve Karakışla Mahallele- ri’nde akrabaları vardır. Koçcuğaz Mahallesi’ndeki Karacaoğlanlarla akrabalıkları vardır. Elçim, Elçimler ve Elçi soyadını taşırlar.

Keyfaoğulları: Arzımanoğulları ile akrabadır. Mahallenin en eski aileleri arasındadır. Karabayrak soyadını taşırlar.

Pirioğulları: Arzımananoğulları ile akrabadır. Mahallenin en eski aileleri arasındadır. Bayca, Pilgeci, Cura ve Pilge soyadını taşırlar. Bayca soyadını taşıyanlar ise Bekiroğulları lakabıyla bilinir.

Feyzaoğulları: Trabzon’dan gelmişlerdir. Aybacı ve Ayba soyadını taşırlar

Mahmutoğulları (Hacılar): Yukarı Yaylacık Mahallesi’nden gelmişlerdir. Taçkın soyadını taşırlar

İmamoğulları: Direkoğulları olarak da bilinir. Bozlak soyadını taşırlar

Havakızları: Hava ağazı da denir. Hacı Kadızadeler’den ayrılmadır.

Dik Çavuşlar (mılıklar): Karavelioğulları ve Abidikler olarak da bilinir. Trabzon’dan gelmişlerdir. Bedek ve Erdal soyadını taşırlar.

Kocaoğlanlar: Bilge soyadını taşırlar.

Veziroğulları: Tomoğulları ile kökten akrabalığı vardır. Uluş ve Veziroğ- lu soyadını taşırlar.

Ömeroğulları: Köyün en eski aileleri arasındadır. Yerdüz ve Tan soyadını

Külekçiler: Yukarı Kospınar Mahallesi’nden gelmişlerdir. Tıkı soyadını taşırlar.

Diloğlu:Çöpoğulları olarak bilinir. Doğu Anadolu’dan gelmişl erdir. Çaplı soyadını taşırlar

Çavuşlar:Kayadibindeki Çavuşoğulları ile akrabalığı vardır. Ailenin ilk kişisi dirayetli ve otoriter biridir. Hatta bu İrişinin çift sürerken dahi tüfeği omzundan hiç çı­karmadığı söylenir. Niksar’dan gelmişlerdir. Sayan ve Şanlı soyadını taşırlar. Şanlı soyadını taşıyanlar ise Ketekler lakabıyla anılır.

Cıbıroğulları:Özcan ve Cıbır soyadını taşırlar. Niksar’dan gelmişlerdir.

[php snippet=7]

Tomoğulları: Ailenin ilk ferdi eşiyle birlikte Kırım’dan gelmiştir. XIX. as­rın sonlarına doğru Dip Mahalle’ye yerleşmişlerdir. Şimdiki sülale Kırım’dan gelen ilk kişinin İbrahim ve Dursun adlı iki kişinin zürriyetinden meydana gelmiştir. İbrahim ve Dursun baba­sının ölmesi sonucu yetim kalmış ve zenginlerin yanında hizmetkârlık yapmıştır. Dursun bü­yüdüğünde şimdiki ev yanı denilen mevkide yer alarak yerleşir. Topduman, Duman soyadını taşırlar.

Hafızoğulları (Yalmanlar):Kör Hafızlar da denir. Trabzon’dan gelmişle­dir. Yalmıç soyadını taşırlar

Kılınçoğulları:Trabzon’dan gelmişledir. Lazdırlar. Kılınç, Yalnız, Demir- kılınç ve Taşyıldız soyadını taşırlar. Taşyıldız soyadını taşıyanlar Calazoğulları olarak anıl­maktadır.

Çakıroğulları:Fatsa’dan Batarı Mahallesi’nin İrmen mıntıkasına oradan da Gacakoğulları’na iç güvey gelmişlerdir. Kırdık soyadını taşırlar

Gacakoğulları : Comoğulları ile akrabadır. Idinler soyadını taşırlar

Cansızoğulları:Comoğulları olarak da bilinir. Gacakoğulları ve Çakıro- ğulları ile kökten akrabadırlar. Is ve Tomrak soyadını taşırlar.

Kara Salihoğulları: Îmamoğulları ile akrabadır. Tokat-Niksar Yöresi’nden gelmişlerdir. Aksoy soyadını taşırlar .

Çavuşlar: Kara Salihoğullarından ayrılmadır. Aktaş soyadını taşırlar.

Keremoğulları:Güneydoğu Anadolu’dan geldikleri için Kürtoğulları ola­rak da anılır. Edna, Atlar ve Suak soyadını taşırlar

Çetoğulları:Orta Asya’da Çin sınırında yaşarlarken Türk göçleriyle birlik­te Anadolu’ya gelirler. Karadeniz Bölgesi’nin fethi ile Samsun Tekkeköy’e yerleşirler. Uzun yıllar burada hayvancılık yaparlar. Korgan Yöresi’ne göç eden aile büyüğünün 700 civarında koyununun, 150 civarında büyükbaş hayvanının olduğu söylenir. Tekkeköy’de hayvanlarda bir hastalık başlar ve nedeni bulunulamaz. Her geçen gün hayvanların kırılması üzerine yakla­şık XIX. asrın ortalarında ailenin en büyüğü Çeton Bekir adında birinin yapmış olduğu araş­tırma ile Korgan Köyü’nüz eimdiki Dip Mahalle Mntıkası’na bir çadır kurar. Bu arada Hacı Kadıoğulları ile aralarında bir ihtilaf olur. Bunun üzerine Karakoyunlu Köyü’nü keşfederek oraya da çadır kurarak hayvanlarını hastalıktan kurtarır. Yaz mevsiminde hayvanları için şim­diki Terzili ve Beypınarı Mahallesi’ne çıkar. Çetin soyadını taşırlar.

[php snippet=7]

Azapoğulları:Dip Mahalle’nin yerli ailelerindendir. Kart, Azat ve Azatlı soyadını taşırlar.

Hatipoğullaru:Göçer soyadını taşırlar.

Nahisoğulları:Alkışlı soyadını taşırlar.

Karabayraktar: Karabayram soyadını taşırlar.

Hasanoğulları: Salç soyadını taşırlar.

Süleymanoğulları: Taş soyadını taşırlar.

Bozvelioğulları: Solak soyadını taşırlar.

Kemanoğulları:Şatavatlı soyadını taşırlar.

Molla Velioğlu: Pacın ve Bilgit soyadını taşırlar.

Süleymanoğulları: Atlı soyadını taşırlar.

Velioğulları: Yalçın soyadını taşırlar.

Ömeroğulları: Yıldız soyadını taşırlar.

Memişoğulları: Ataklı soyadını taşırlar. Tepe mahallede akrabaları vardır.

Pumakoğulları: Pumak soyadını taşırlar.

Kahvecioğulları:  Konca soyadını taşırlar.

Karavelioğlu    :Arde soyadını taşırlar

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz