Çamlı

0
2011

Korgan ilçesinin, 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu ili mülki sınırlan aynı olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulması, yeni yapılandırmada Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan Tepealan, Çamlı, Çayırkent ve Çiftlik Beldeleri’nin tüzel kişiliği kaldırıp, belde adlarıyla mahalle olarak teşkilatlanarak ilçenin idari biriminde yerlerini alırlar.

Çamlı Mahallesi Konumu

Çamlı Mahallesi, doğusunda Çatalpınar ilçesinin Ortaköy ve Karahasan Mahalle­leri, güneyinde Yeniköy, Tatarcık ve Yeşilyurt Mahalleleri ile kuzeyde Çiftlik Mahallesi’nin Merkez, Yeni Mahalle (Memiş) ve Güzelyurt (Dağköy) Mevkileri, batısında Yazıcı, güneyba­tısında da Yenipınar Mahallesi ile çevrilidir. (Bakınız Harita 19) Çamlı Mahalle s i’nin Pazar yerinin kurulduğu yer, 400 48′ 37″ kuzey enlemi ile 37 0 23’08” doğu boylamında bulunmak­tadır.3 Korgan ilçe merkezine ortalama 5km uzaklıktadır.

çamlı

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Çamlı Mahallesi, yörenin ilk yerleşmeye açılan yerleşim yerlerinden olmasına rağmen ilk kuruluş yeri hakkındaki bilgiler kesin olmamakla, M.Ö. IV. asra kadar inmektedir. Çamlı Mahallesi’nin tarihi, hayvan yetiştirmekle ün salmış Tibarenler’e kadar uzanmaktadır. Çamlı Mahallesi’nde Tibarenlerden sonra, Macarların etkisi görülmektedir. Ural çevresindeki ana yurtlarından Avar-Sabir baskısından dolayı, Kafkaslardan inerek Orta ve Doğu Karade­niz’e gelen Macarların izleri günümüze kadar ulaşmıştır. Macarların, Çamlı Mahallesi’ne gelerek yerleştikleri ve ilk kurucuları oldukları bilim dünyası tarafından bilinmektedir.

Çamlı Mahallesi, Geci/Keci adıyla ilk kez 1455 yılı Osmanlı Tahrir Defteri’nde Canik Sancağı’nın Satılmış-ı Mezit Bey Kazası’na kayıtlı köyler arasında yer alır. Çamlı eski bir yerleşim merkezi olup, ilk kayıtlarda Kiçi/Kici şeklinde geçmekte ve XX. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar şimdiki Yeniköy ve Yeşilyurt Mahalleleri’ni de kapsamaktaydı. KiçidKici zamanla Türkçe telaffuz değişikliğine uğramasıyla Geci şeklinde söylenmeye başlanmış ve asırlarca bu şekilde ifade edilmiştir.

Geci Köyü’nde, Türk ırkı olan ve Turanî topluluklar olarak adlandırılan Makronlar, Tibarenler, Kalipler (Halipler) ve Kuman /Kıpçak’ların yaşadıkları sanılmaktadır. Çam­lı Mahallesi’nin merkezinde bulunan mezarlıktaki, Hıristiyan mezarları, bu gün maalesef kay­bolmuşlardır. Aslında bu mezarlar, Müslüman Türkler buraya gelmeden evvel burada yaşamış ve Hıristiyanlığı kabul etmiş Türk topluluklarından başkasına ait değildir. Türklerin yerleştik­leri yerlere yer adı koymada çok incelik gösterdikleri ve rast gele isimler vermedikleri bilin­mektedir. Bu üzerinde düşünülüp durulması gereken bir husustur. Geci Köyü’nün kurulu­şunda Turani Irk’a mensup topluluklardan Makronlar, Tibarenler, Kalipler (Halipler) ve Kuman /Kıpçaklar yer alsa da Macarların daha baskın olduğu görülmektedir.

 

Osmanlıların, Geci Köyü’nü de içine alan 1455 yılı ilk Tahriri Defteri’nde 14 ha­ne olarak görülmektedir. Bu 14 hane (yaklaşık olarak toplam 70 kişi) Çepniler tarafından ço­luk çocuklarıyla toplu iskân politikası uygulanması sonucu buraya yerleşmişlerdir. Bu ilk tahrir defterinde ve daha sonraki tahrir ve avarız defterlerinde Geci Köyü ‘nde hiç Hıristi­yan halka rastlanmadığı görülmektedir.  Muhtemelen burada yaşayan Turanı ırka mensup topluluklar ya Müslüman olup Çepnilerle kaynaşmış ya da başka yerlere göç etmiştir. 1485 yılına gelindiğinde Korgan’ın şimdiki kuzeydeki köylerinin hepsinde nedeni tam olarak bi­linmese de nüfus azalması görülmektedir. Bundan dolayı Geci Köyü’nde de hane sayısı 12’ye iner. 1520 yılında ise hane sayısının tekrar arttığını ve 15 haneye çıktığını görmekteyiz. Bu 15 hanenin 10 tanesi evli, 5 tanesi mücerred yani bekardır. Alınacak yıllık vergi ise 680 akçe­dir. 1576 yı 1 ına gelindiğinde hane sayısı 41’e ulaşır. 1642 yılına gelindiğinde köyün nüfu­sunda büyük bir düşüş yaşandığı 9 haneye kadar indiği görülür. 15 Bu nüfus düşüşü sadece şimdiki Korgan Yöresi’nde değil, tüm Anadolu’daki kırsal nüfusta görülmektedir. Korgan Yöresi’nin 1638-1642 tarihleri arasında Gümüşdere Kazası, 1642-1837 tarihleri arasında da Keşderesi Kazası olarak yönetildiği dönemde Gemanos Köyü ile birleştirilmiştir. Fakat birleştirilen köyler bu büyük köyün birer mahallesi haline getirilmiştir.

Osmanlı ülkesindeki mülki idarenin 1826 sonrasında birçok gelişme gösterdiği, 1836 yılından sonra da hızlandığı görülmektedir. 1837 yılında yapılan idari değişimde köyün adı Keci ve Gemenos Köyü olarak geçmektedir. Aynı yıl yapılan muhtarlık seçiminde ise Geci ve Gemenos Köyü’ne, Hacı Hasan Oğlu Ali ile Hacı Hasan Oğlu Osman’ın köy muhtarı olduklarını görülür. Halil Efendi Oğlu Osman Efendi de imam olarak görev yapmaktadır. XIX. asrın ikinci yarısından sonra fazla nüfus alması nedeniyle Gemenos Köyü ile Geci Köyü birbirinden ayrılarak Gemanos Köyü tekrar ortaya çıkmıştır.

Geci Köyü’nün, XVII. yüzyıla kadar nüfus artışına sahne olmasına karşılık, gerek Osmanlı Devleti’nden kaynaklanan faktörler, gerekse iklim olaylarındaki değişimler nedeniy­le XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar, nüfus kaybına uğradığı bilinmektedir. Bu dönemde Geci Köyü özellikle köyün merkezi konumundaki şimdiki Çamlı Mahallesi’nin olduğu yer dışında köyün yüksek kesimlerinin büyük bir kısmı neredeyse tamamen boşalır ve köy harabeye dö­ner. 1839 yılı Gülhane Hattı Hümayunu, 1858 Arazi Nizamnamesi ile özel mülkiyete doğru adım atılması ve 1864 yılında da Vilayet Nizamnamesi ile 20 göçmenler, Geci Köyü’nde yeni bir yerleşme düzeni oluşturmaya başlarlar. Bu oluşumda gerek sahil kesimden, gerekse iç bölgelerden bazı haneler Geci Köyü’ne gelerek yerleşmişlerdir. Bu yerleşmeler, ağırlıklı ola­rak önceki dönemlerde boşalan yüksek yerler olmuştur. Başka bir ifadeyle şimdiki Yeniköy ile Yeşilyurt Mahalleleri ile Tepeköy mevkiinde daha fazla görülmüştür. XIX. asrın başların­dan itibaren Hoy Köyü’nün Bolaman Irmağı’nın batı yakasını Korgan Köyü ile doğu kısmı da Geci Köyü ile birleşmiştir. Bu birleşmede coğrafi yakınlığın ön planda olduğu görülür.

Geci Köyü, XIX. yüzyıl başlarında önemli bir nüfus kaybına uğradıysa da 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla ülke düzeyinde genel asayişin yeniden sağlanması halkın tekrar geçim derdine düşmesine neden olmuş ve Geci Köyü halkı asırlardan beri Gemanos Köyü halkıyla birlikte çıktıkları Karaovacık Yaylası’na çıkarak yaylacılık faaliyetini tekrar başlat­mıştır. Geci Köyü’nü, hızlı bir nüfus artışı sonucu artık tek muhtarlıkla idare etmek zorlaştı­ğından 1956 yılında Bolaman Irmağı’nın doğu yakası Geci Köyü’nden ayrılarak yeni bir köy haline getirilir. Köyün adı ise Yeniköy Köyü olur. Milli varlığımızla ilgisi olmayan yer adla­rının Tarkçe adlarla değiştiril meşinin bir devletpol itikası olması nedeniyle21 Geci Köyü, 1960 yılında Çamlı Köyü olarak değiştirilir. Uzun süre halk köy adını Geci olarak kullansa da yeni nesil Geci ismini unutmuş Çamlı adını kullanmaya başlamıştır.

 

Geci Köyü, 1935-1960 yılları arası nüfus artışına sahne olurken, 1960 yılında nüfusun azaldığı, bu azalışta erkeklerin hem yurt içi hem de yurtdışına çalışmak amacıyla gitmesi ve 1956 yılında Yeniköy Köyü’nün Geci Köyü’nden ayrılması da etkili olmuştur. 1965-1975 yılları arasında nüfusun tekrar artmasına karşılık 1975-1980 yılları arasında tekrar düşmeye başladığı görülür. Bunun nedenleri arasında ülkemizi boydan boya tehdit eden anarşi ve terör vardır. 1980-2009 yılları arasında tekrar artmaya başlayan nüfus 2009 yılında bir düşüş yaşasa da 2010 yılında toparlanmış, 2013 yılında da tekrar düşmüştür.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz